Ochrona danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie  jest: Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania  I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu.  telefon : 65 512 28 22
3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestr zbiorów danych osobowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji szkoły udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem dnia wglądu do dokumentu.