E-szkoła

Szkoły wyposażone w multimedialny sprzęt i nauczyciele – specjaliści od cyfrowych technologii. Interaktywne lekcje odbywające się w przestrzeni wirtualnej..Przyszłość? Tak w „Kolbergu” nawet bardzo bliska.

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej od trzech lat konsekwentnie rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu modernizację systemu oświaty poprzez wprowadzanie usług cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalających na uzupełnienie kształcenia stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych, jako nowego środka komunikacji pomiędzynauczycielami, uczniami i rodzicami.

Nasza szkoła jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie kościańskim bierze udział w tym programie i po jego zakończeniu stanie się jedną z 75 szkół wzorcowych projektu „e-Szkoła Wielkopolska” na terenie województwa wielkopolskiego.

Ambicją prowadzących projekt jest doprowadzenie do tego, aby szkoły wyposażone w odpowiednie usługi informatyczne, infrastrukturę i przygotowanie nauczycieli stały się lokalnymi centrami wiedzy i mogły w ciągu najbliższych lat służyć innym szkołom z poszczególnych powiatów, jako centra kształcenia inspirujące budowę lokalnych społeczności informacyjnych oraz wdrażanie technologii informatycznych na swoim terenie.

OFEK w bieżącym roku realizuje dwa projekty w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

  • eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń – działanie 9.1.2 POKL
  • eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel – działanie 9.4 POKL
  • oraz jeden projekt realizowany z funduszu statutowego Fundacji:
  • eSzkoła Wielkopolska – Pomoc Techniczna – fundusz statutowy OFEK

Pierwszy z Projektów dotyczy systemu kształcenia metodą projektów w ramach zajęć pozalekcyjnych z uczniami. W każdej z 75 szkół zostanie powołanych 5 zespołów uczniowskich, które pod opieką odpowiednio przygotowanych nauczycieli, będą realizować zróżnicowane tematycznie, ale jednocześnie interdyscyplinarne projekty. Wszystkie projekty zostaną ocenione przez uczniów, a następnie przez grono profesorskie. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni.

Drugi projekt obejmuje kształcenie zespołów nauczycieli w zakresie stosowania platform edukacyjnych. W każdej z 75 szkół lider przeszkoli grupę 12 nauczycieli. Zajęcia mają przygotować nauczycieli do stosowania cyfrowej platformy edukacyjnej i włączenia jej do procesu dydaktycznego w ramach podstawowych programów nauczania realizowanych przez szkoły. Nauczyciele zdobędą umiejętności niezbędne do tworzenia indywidualnych treści edukacyjnych oraz do korzystania z bazy zasobów edukacyjnych.

Celem trzeciego projektu w programie jest udzielenie niezbędnej pomocy szkołom w zakresie dostosowania i zmodernizowania infrastruktury teleinformatycznej na terenie szkoły tak, aby mogły one zrealizować zadania przewidziane w dwóch wcześniej opisanych projektach.
Jednym z celów pośrednich jest przygotowanie wspólnego studium wykonalności w celu aplikowania przez szkoły projektu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wszystkie trzy Projekty uzupełniają się, a ich głównym celem jest stworzenie w Wielkopolsce sieci szkół wzorcowych programu „e-Szkoła Wielkopolska”, ponadto przyczynią się znacznie do podniesiania jakości usług edukacyjnych.