DEKLARACJA MATURALNA 2024

Dodano 15 września 2023
DEKLARACJA  MATURALNA  2024

DEKLARACJE ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE  OD 18 WRZEŚNIA 2023 r.

Deklaracja 1a_A - przeznaczona dla ucznia, który w tym roku szkolnym ukończy 4-letnie liceum ogólnokształcące.

Deklaracja 1c_C - przeznaczona dla ucznia, obywatela Ukrainy.

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający musi wypełnić i złożyć:

  • W Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej
  • Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły,
  • Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji.
  • W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji 
Filmik_instrukcja_składanie deklaracji

Uwaga Absolwenci z poprzednich lat!

Absolwent danej szkoły (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):
1) do 18 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 2 października 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku
2) do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Deklarację wstępną skadamy do 2 padziernika 2023 r.  

Deklarację ostateczną składamy do 7 lutego 2024 r.

Czytaj także

Matura 2024
14 września 2023
Matura 2024
Matura poprawkowa 2023
25 lipca 2023
Matura poprawkowa 2023
Znamy wyniki matury!
07 lipca 2023
Znamy wyniki matury!